Eolus na świecie, kraj po kraju

Eolus jest obecny na wielu różnych rynkach geograficznych. Niezależnie od tego, czy chodzi o lądowe czy morskie elektrownie wiatrowe, projekty solarne czy magazynowanie energii, jedno jest wspólne - przejście na energię odnawialną.

Obecnie Eolus działa w Szwecji, Norwegii, USA, Polsce, Finlandii, Łotwie i Estonii. Na rynek polski weszliśmy dopiero w 2021 r. Największe portfolio projektów znajduje się w Szwecji, a następne w USA. W USA w portfelu dominuje energia słoneczna, podczas gdy na w Szwecji portfel składa się głównie z lądowej energii wiatrowej.

W miarę jak Eolus będzie rozwijał projekty i kończył budowę zakładów w krajach innych niż dominująca do tej pory Szwecja, działalność firmy będzie stawała się coraz mniej zależna od poszczególnych rynków geograficznych. W przyszłości naturalne będzie zwrócenie uwagi na to, gdzie znajdują się najbardziej opłacalne projekty – czy to wiatr na lądzie lub morzu, projekty solarne czy magazynowanie energii. To właśnie na szwedzkim rynku Eolus rozpoczął swoją działalność, dlatego też projekty poza Szwecją są na wcześniejszych etapach niż szwedzkie portfolio . Rynki różnią się między sobą pod względem ilości energii odnawialnej, która została już wdrożona i która jest obecnie w budowie. Kraje mają różne warunki pod względem geograficznym, infrastrukturalnym, przepustowości sieci i systemów wsparcia dla produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Polska, jako jedna z głównych gospodarek w Europie, z silną potrzebą odejścia od energetyki opartej głównie na węglu, jest rynkiem o znacznym potencjale rozwojowym w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Obecnie kraj ten jest jednym z najbardziej uzależnionych od paliw kopalnych w Europie, a jednocześnie zobowiązał się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

 

Dobre warunki rynkowe

W 2020 r. zainstalowano 731 MW mocy w energetyce wiatrowej, a łączna moc zainstalowana wynosi 6 614 MW. Plasuje to Polskę na dziewiątym miejscu w europejskiej lidze energetyki wiatrowej. Ze względu na stosunkowo surowe przepisy dotyczące tworzenia lądowych elektrowni wiatrowych, przewiduje się, że w najbliższych latach większość energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł na lądzie będzie pochodzić z energii słonecznej. Wiele projektów rozpoczętych jako projekty wiatrowe zostało przekształconych w projekty solarne ze względu na surowe przepisy. W 2020 r. zainstalowano około 2 200 MW energii słonecznej, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z 2019 r. i czwarty wynik w Europie. Stowarzyszenie branżowe Solar Power Europe przewiduje, że Polska będzie w stanie stworzyć nawet do 13 000 MW do 2024 r. Polska nie posiada obecnie morskiej energetyki wiatrowej, ale istnieją dobre możliwości dla instalacji na Morzu Bałtyckim i istnieją polityczne zamiary budowy morskiej energetyki wiatrowej. Podobnie jak w wielu innych krajach, morska energetyka wiatrowa ma do odegrania ważną rolę w procesie transformacji Polski, a w miarę spadku kosztów jej wdrażania, technologia ta będzie stawała się coraz bardziej atrakcyjna.

Szwedzka energetyka wiatrowa odnotowała bardzo intensywny rozwój. W 2006 r. energetyka wiatrowa wyprodukowała około 1 TWh, co stanowiło mniej niż 0,5% krajowej produkcji energii elektrycznej. W 2020 roku liczba ta wyniesie około 27,6 TWh, co stanowi 17% szwedzkiej produkcji energii elektrycznej.

Energetyka wiatrowa jest obecnie bez wątpienia trzecią co do wielkości metodą wytwarzania energii elektrycznej w kraju i jeśli prognozy dotyczące rozwoju się sprawdzą, w stosunkowo niedalekiej przyszłości energetyka wiatrowa wyprzedzi energetykę jądrową jako metodę wytwarzania energii. Do końca 2020/2021 r. Szwecja miała około 10 000 MW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, co plasuje ją na szóstym miejscu w Europie. Szwecja ma możliwości dalszego rozwoju energetyki wiatrowej, a w realizacji celu, jakim jest produkcja energii elektrycznej w 100% ze źródeł odnawialnych do 2040 r., energetyka wiatrowa ma do odegrania kluczową rolę. Szwedzka Agencja Energii oraz Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska wspólnie opracowały krajowe wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju energetyki wiatrowej, które podkreślają możliwości uzyskania 100 TWh energii wiatrowej, z czego 20 TWh na morzu. Jak dotąd Szwecja ma bardzo mały udział morskiej energetyki wiatrowej, więc potencjał rozwojowy dla offshore jest duży.

Eksporter netto z potencjałem

Dobre perspektywy Szwecji na duży udział produkcji energii z wiatru wynikają m.in. z dobrego dostępu do adaptowalnych źródeł energii – tzw. mocy regulacyjnej, dobrych zasobów wiatru, stabilnych sieci elektroenergetycznych oraz stosunkowo niewielkiej gęstości zaludnienia. Fakt, że mamy również dobre zdolności przesyłowe do innych krajów oznacza, że Szwecja była w stanie stać się eksporterem netto energii elektrycznej, wypierając produkcję paliw kopalnych również w innych krajach. Jednocześnie istnieje możliwość importu w nielicznych przypadkach, gdy zachodzi taka potrzeba.

Świetlana przyszłość

Energia słoneczna nadal stanowi niewielki udział w produkcji energii elektrycznej w Szwecji (0,5 TWh w 2020 r.). Istnieje jednak potencjał dla znacznie większego udziału, najlepiej w połączeniu z ulepszonymi obiektami magazynowymi. Wiatr i energia słoneczna dobrze się uzupełniają dzięki różnym możliwościom produkcyjnym w ciągu dnia i roku. 

Według Norweskiej Dyrekcji ds. Energii Wodnej i Energii (Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE) tempo rozwoju nowych mocy wytwórczych w Norwegii jest najwyższe od końca lat 70-tych. W ostatnich latach nastąpiła znaczna ekspansja lądowej energetyki wiatrowej, która w 2020 r. odpowiadała za około 6% produkcji energii elektrycznej w Norwegii z wynikiem 9,9 TWh. Szacuje się, że działające elektrownie będą produkować 13,1 TWh/rok. Norwegia była krajem w Europie, który zainstalował najwięcej lądowych elektrowni wiatrowych w 2020 r. i zajmuje piętnaste miejsce w Europie pod względem skumulowanej mocy zainstalowanej.  

Warunki najwyższej klasy

W 2021 roku ma zostać uruchomione dodatkowe 5,7 TWh nowej energii wiatrowej i wodnej, z czego ponad 20 procent przypada na największą dotychczas farmę wiatrową Eolus – Øyfjellet. Obecnie trwa rewizja ram regulacyjnych dotyczących rozwoju energetyki wiatrowej, która tymczasowo zawiesiła przyznawanie nowych koncesji. Projekty na rynku norweskim często charakteryzują się trudnym terenem i złożoną infrastrukturą, ale także wysokimi średnimi wiatrami. W ten sposób uzyskuje się wysoką produkcję w istniejących instalacjach. Warunki do rozwoju energetyki wiatrowej w Norwegii należą do najlepszych w Europie. Cele klimatyczne kraju oraz zapotrzebowanie na dodatkową produkcję energii elektrycznej przemawiają za stałą ekspansją zarówno lądowej, jak i morskiej energetyki wiatrowej.

Podobnie jak w Szwecji, istnieją duże możliwości, aby morska energetyka wiatrowa przyczyniła się do elektryfikacji społeczeństwa. Produkcja energii elektrycznej z ogniw słonecznych jest w tym kraju niska, ale ma potencjał podobny do Szwecji. 

Rynek energetyczny w USA może być w rzeczywistości postrzegany jako kilka różnych rynków, ponieważ geografia i różne przepisy stanowe dotyczące wydawania pozwoleń, przyłączania do sieci, handlu energią elektryczną i ambicji w zakresie energii odnawialnej znacznie się różnią. Na przykład Teksas jest odrębnym rynkiem, na którym nie ma zdolności przesyłowych do i z innych stanów.  

Wzrost bez kopalin mimo negatywnej retoryki

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój energii odnawialnej pochodzącej z takich źródeł jak energia słoneczna i wiatrowa. Czynnikiem napędzającym był federalny program subsydiów zachęcający do rozwoju energetyki wiatrowej – Production Tax Credit (PTC). Program, który cieszy się szerokim poparciem politycznym, został przedłużony w grudniu 2020 r. na poziomie 60% maksymalnej kwoty dla projektów, w których wystarczająca liczba komponentów zostanie zamówiona przed 31 grudnia 2021 r.

Rekord dla energii słonecznej i wiatrowej

Pomimo ograniczeń związanych z Covid-19, które negatywnie wpłynęły na wykorzystanie energii słonecznej na dachach, w 2020 roku w USA osiągnięto rekordowy poziom wykorzystania energii słonecznej, dzięki możliwości kontynuowania budowy na dużą skalę. W 2020 r. rekordowe wyniki osiągnęła również energetyka wiatrowa i wielkoskalowe magazynowanie energii w akumulatorach. Ogólnie rzecz biorąc, w ramach transformacji społeczeństwa amerykańskiego spodziewana jest dalsza poprawa w zakresie możliwości wykorzystania energii odnawialnej. Ambicją obecnej administracji jest, aby amerykański sektor energetyczny był wolny od emisji do 2035 roku.

 

Teksas na czele ligi elektrowni wiatrowych

Łącznie 122 468 MW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych na przełomie 2020/2021 roku czyni USA drugim po Chinach krajem na świecie z największą liczbą zainstalowanych elektrowni wiatrowych. A Teksas jest zdecydowanie stanem, w którym jest ich najwięcej. Około 27% wszystkich mocy wiatrowych w USA zlokalizowanych jest w Teksasie. W porównaniu z rynkiem skandynawskim, na przykład, turbiny zainstalowane w USA są generalnie mniejsze pod względem mocy wytwórczej. Podobnie jak na innych rynkach, morska energetyka wiatrowa ma ogromny potencjał w USA, obecnie koncentrując się na wschodnim wybrzeżu od Karoliny Północnej i dalej na północ.

Koncentracja na energii słonecznej w Kalifornii

Duże instalacje fotowoltaiczne miały do końca 2020 roku moc zainstalowaną 47 318 MW. Najwięcej energii na dużą skalę wytwarza się w Kalifornii, gdzie znajduje się prawie 30% całkowitej mocy zainstalowanej. W 2020 r. najwięcej wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych pod względem MW zainstalowały w szczególności Teksas i Kalifornia. Ponadto mniejsze instalacje w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach przyczyniają się do wzrostu tempa rozwoju.

Magazynowanie akumulatorów na dużą skalę

Potencjał magazynowania energii w postaci wielkoskalowych rozwiązań bateryjnych na rynku amerykańskim jest duży i rośnie wraz z rosnącym udziałem energii słonecznej i wiatrowej w bilansie energetycznym.

Samodzielne magazynowanie energii ma również do odegrania ważną rolę w zapewnieniu, między innymi, możliwości bilansowania i większego bezpieczeństwa w systemach energetycznych. W 2020 r. skumulowana pojemność wielkoskalowych magazynów bateryjnych wzrosła aż o 72 proc. Portfel projektów Eolus w USA obejmuje projekty w zakresie energii słonecznej, wiatrowej i magazynowania, a w centrum uwagi znajdują się obecnie zachodnie Stany Zjednoczone.

Fiński rynek energii wiatrowej odbił się od dna po spowolnieniu w 2018 r., kiedy to nie uruchomiono żadnych nowych elektrowni w następstwie wycofania programu wsparcia. Energia wiatrowa jest obecnie tworzona bez wsparcia państwa, a rynek dostosował się do tych warunków rynkowych.

Najwyższa średnia moc i pozytywna prognoza

Podpisywanie długoterminowych umów o zakup energii elektrycznej (PPA) jest ważne na rynku fińskim, podobnie jak na rynku szwedzkim i norweskim. Według statystyk Wind Europe, turbiny zbudowane na rynku fińskim w latach 2019 i 2020 miały najwyższą średnią moc generatora w Europie. Zainteresowanie rynku fińską energetyką wiatrową jest duże, dlatego w najbliższych latach należy spodziewać się znacznego wzrostu produkcji, która w 2020 roku wyniosła 7,8 TWh.

W ciągu ostatnich czterech lat rozwój energetyki wiatrowej w Estonii i na Łotwie praktycznie stanął w miejscu. Innymi słowy, istnieje ogromny potencjał rozwoju.

W Estonii ograniczenia nałożone przez siły zbrojne uniemożliwiły rozwój energetyki wiatrowej w wielu dobrych lokalizacjach. Argumenty przedstawione przez obronę dotyczą ryzyka, że większe turbiny wiatrowe mogłyby zakłócać pracę radaru. Ograniczenia te spowodowały zmniejszenie aktywności projektowej i utrudniły inwestycje. W sumie, zgodnie ze statystykami Wind Europe, Estonia posiada moc zainstalowaną 320 MW. Eolus podpisał umowę z SCA, która daje nam prawo do rozwoju projektów energetyki wiatrowej na nieruchomościach SCA w tym kraju. Umowa obejmuje również możliwości rozwoju projektów energetyki wiatrowej na nieruchomościach należących do SCA na Łotwie.

Eolus obecny na obiecującym rynku

Łotwa posiada bardzo dobre warunki wietrzne, zarówno na zachodzie, jak i w centralnej części kraju, które oferują duży potencjał dla energetyki wiatrowej. Morska energetyka wiatrowa ma również duży potencjał na łotewskich wodach. Jednak do tej pory powstało bardzo niewiele elektrowni wiatrowych. Eolus jest jednym z najdłużej działających w kraju deweloperów projektów z lokalnym personelem, co daje mu przewagę w pracach nad rozwojem projektów.

Większa ekspansja energii odnawialnej jest istotna dla realizacji celów polityki klimatycznej Estonii i Łotwy oraz dla zapewnienia większego bezpieczeństwa.