Rozwój projektów

Od momentu powstania w 1990 roku, Eolus rozwinął rozległe kompetencje w zakresie rozwoju i budowy obiektów energii odnawialnej dzięki dużej liczbie zrealizowanych projektów energii wiatrowej oraz bogatemu portfolio projektów. Każdy, kto zainwestuje w zakłady produkcyjne, które Eolus opracuje i uruchomi, zyska stabilnego i wiarygodnego partnera. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie energetyki wiatrowej wykorzystujemy przy projektowaniu elektrowni słonecznych i magazynów energii, w przypadku których procesy zatwierdzania są z reguły krótsze niż dla energetyki wiatrowej.

Eolus koncentruje się na zrównoważonych i atrakcyjnych warunkach ekonomicznych przez cały okres eksploatacji instalacji i dlatego pracuje zgodnie z ustrukturyzowanym procesem, w którym każdy element ma na celu spełnienie wymogów ekonomicznych, jak i środowiskowych. Eolus jest niezależnym projektantem i dlatego nie posiada własnej produkcji turbin wiatrowych, ogniw słonecznych ani baterii. Naszym celem jest znalezienie najlepszych i najbardziej odpowiednich lokalizacji dla instalacji, które mogą przyczynić się do rozwoju energii odnawialnej. W energetyce wiatrowej wykorzystujemy turbiny wiatrowe wiodących światowych producentów, takich jak Vestas, SiemensGamesa, Enercon i Nordex. Ponieważ firma stale monitoruje rozwój sytuacji na rynku, dla przyszłych projektów wiatrowych mogą być brani pod uwagę inni dostawcy. Podobnie w przypadku energii słonecznej i magazynowania, pracujemy wybierając dostawców, którzy najlepiej spełniają wymagania i życzenia nasze i naszych klientów.

Punkt wyjścia Eolus dla rozwoju projektów w zakresie energii odnawialnej i magazynowania energii

Portfel projektów jest specyficzny dla każdego kraju, ale podstawowy cel jest zawsze taki sam. Eolus dąży do stworzenia obiektów, które mogą przyczynić się do produkcji i magazynowania energii odnawialnej, przy jak największym uwzględnieniu interesów społecznych i jak najniższym koszcie za MWh.

Wszystkie obiekty podlegają demokratycznemu przeglądowi, w ramach którego władze oceniają ich przydatność w oparciu o obowiązujące ramy regulacyjne, umożliwiające współistnienie z innymi interesami społecznymi.

Łańcuch wartości projektu:

Inicjacja

Punktem wyjścia dla potencjalnego projektu jest tworzenie nowych możliwości biznesowych na istniejących i nowych rynkach. Obszary lądowe są identyfikowane i analizowane w celu zbadania wykonalności budowy elektrowni lub magazynowania energii. Eolus pracuje nie tylko nad rozwojem własnych projektów, ale także nad przejęciem projektów rozpoczętych przez inne firmy i rozwojem biznesu na nowych rynkach. Jeśli wstępne badania wykażą potencjał dla ustanowienia energii odnawialnej i możliwość współistnienia w zgodzie z interesami społeczności, dostęp do danych terenów zostaje zabezpieczony poprzez umowy z właścicielami gruntów.

Rozwój projektu

Rozwój projektu obejmuje konsultacje ze społeczeństwem i władzami oraz przeprowadzanie badań, inwentaryzacji i ankiet wymaganych w procesie uzyskiwania pozwoleń. Badania te dotyczą na przykład środowiska kulturowego, współistnienia z sąsiednimi mieszkańcami, walorów przyrodniczych i inwentaryzacji ptaków. Równolegle przeprowadzane jest badanie techniczne proponowanego projektu pod kątem dostępu do energii wiatrowej lub słonecznej, rozmieszczenia, wielkości zakładu, podłączenia do sieci elektrycznej i dróg dojazdowych. Następnie można złożyć wniosek o wydanie zezwolenia.

Równolegle z rozwojem projektu na etapie uzyskiwania pozwoleń, rozpoczyna się dialog z dostawcami turbin wiatrowych, ogniw słonecznych lub systemów magazynowania energii w akumulatorach na temat możliwych rozwiązań technicznych, które najlepiej zoptymalizują produkcję energii elektrycznej przez elektrownię, biorąc pod uwagę warunki panujące na danym terenie oraz warunki określone w przyszłych pozwoleniach. Na tym etapie można również rozpocząć dialog z potencjalnymi inwestorami.

Jeśli odpowiednie władze wydadzą pozwolenie na realizację projektu, możliwa będzie budowa zakładu. Przyznanie pozwolenia nie oznacza, że zakład zostanie ostatecznie wybudowany na danym terenie. Bieżące warunki rynkowe determinują zakres, w jakim projekty są tworzone i które projekty są ostatecznie tworzone z portfela Eolus. Realizowane będą tylko te projekty, które spełnią warunki i wymagania inwestora końcowego.

W trakcie opracowywania projektu nawiązywany jest dialog z różnymi dostawcami turbin w celu optymalizacji przyszłego zakładu. Podobnie, trwają prace nad dopasowaniem projektów do potencjalnych inwestorów i potencjalnych sygnatariuszy umów o zakup energii (PPA). Więcej o różnych typach klientów inwestujących w różne projekty i obiekty, które Eolus rozwija, można przeczytać tutaj.

Realizacja projektu i budowa

Po zakończeniu sprzedaży, projekt przechodzi w fazę budowy i realizacji. Eolus nie posiada własnego personelu budowlanego i nie kupuje tych usług od zewnętrznych dostawców. Rolą Eolus jest odpowiedzialność za budowę projektów energii odnawialnej oraz pełnienie roli klienta wobec kontrahentów, dostawców sieci i turbin. Główne elementy tej fazy, w przypadku budowy farmy wiatrowej, dotyczą budowy dróg, placów pod dźwigi, fundamentów i wewnętrznej sieci elektrycznej, a także montażu i uruchomienia turbin. W przypadku projektu solarnego są to na przykład drogi, sieć energetyczna oraz montaż i uruchomienie paneli solarnych. Niezależnie od rodzaju instalacji, wymagane jest podłączenie do sieci elektrycznej, które odbywa się we współpracy z odpowiednim właścicielem sieci na danym obszarze. Realizacja i budowa dużych projektów energetycznych wymaga szczegółowego planowania i monitorowania harmonogramów czasowych i kosztowych, a także zapewnienia jakości i monitorowania wykonanych prac budowlanych.

Zarządzanie aktywami

Ostatnim etapem w łańcuchu wartości projektu jest faza operacyjna. Dział Zarządzania Aktywami zajmuje się obiektami w imieniu klientów i dąży do maksymalizacji wyników w czasie. W imieniu klientów dział ten kontaktuje się z producentami turbin, aby zapewnić zgodność z umowami serwisowymi, przeprowadza własne inspekcje, zapewnia zgodność z wymogami prawnymi, środowiskowymi oraz BHP, a także monitoruje obiekty za pośrednictwem naszego centrum operacyjnego. Ponadto, funkcja ta jest zaangażowana w księgowość i sprawozdawczość finansową, płatności czynszów, ubezpieczenia i sprawozdawczość w zakresie certyfikatów energii elektrycznej. Wszystko po to, aby zapewnić klientom bezproblemowe użytkowanie urządzeń.