Zrównoważony rozwój

Jako firma zajmująca się budową instalacji do produkcji i magazynowania energii odnawialnej, Eolus ma do odegrania ważną rolę w transformacjienergetycznej. Projektując i budując elektrownie przy możliwie najniższym koszcie wytworzonej MWh, firma przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla w sposób opłacalny.

Działalność firmy dotyka wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju: ekologicznego, ekonomicznego i społecznego. Eolus jest zatem odpowiedzialny jako podmiot społeczny – oprócz generowania zysków dla akcjonariuszy, oferowania klientom opłacalnych rozwiązań i zapewniania pracownikom sensownej i satysfakcjonującej pracy. Nie ma sprzeczności w odpowiedzialnym podejściu. Wręcz przeciwnie – jest to przewaga konkurencyjna i warunek przyszłego sukcesu.

Zmieniające się rynki dają możliwości

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odgrywa coraz ważniejszą rolę w globalnym koszyku energetycznym, a w przyszłości będzie odgrywać jeszcze większą rolę. W dokumencie „New Energy Outlook 2020” Bloomberg New Energy Finance (BNEF) przewiduje, że do 2050 r. wiatr i słońce będą łącznie wytwarzać 56 % światowej energii elektrycznej, w porównaniu z 9 % obecnie, przy jednoczesnym wzroście światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Przejście to jest napędzane przez niższe koszty budowy elektrowni wiatrowych, słonecznych i różnego rodzaju magazynów, głównie akumulatorów. Ta zmiana rzuca wyzwanie istniejącym modelom biznesowym i otwiera nowe możliwości biznesowe dla tych, którzy przyjmują rozwój zamiast trzymać się starych prawd i starych modeli biznesowych. Koncepcja biznesowa i działania firmy sprawiają, że Eolus jest częścią tej przyszłości, tak jak firma dostosowała się do różnych zmian rynkowych od momentu powstania w 1990 roku.

Zasoby odnawialne

Wiatr i energia słoneczna to zasoby, które stale się odnawiają i stanowią wkład w produkcję energii elektrycznej, która jest również darmowa. Wraz z rozwojem technologii koszt wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych spadł, a ciągłe obniżanie kosztów powoduje dalsze obniżanie kosztu wytworzenia jednej kWh. Kiedy turbina wiatrowa lub elektrownia fotowoltaiczna osiągnie swój techniczny i ekonomiczny okres eksploatacji, może zostać zdemontowana, a teren lub miejsce, na którym powstała, można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej w nowych zakładach lub przywrócić do stanu pierwotnego i wykorzystać do celów innych niż produkcja energii elektrycznej.

Proces koegzystencji

Projektowaniu i wydawaniu pozwoleń na instalacje energii odnawialnej towarzyszy szereg wymogów prawnych i regulacyjnych. Ma to na celu zapewnienie, że instalacje mogą współistnieć z innymi interesami społeczności, w tym z lokalnymi mieszkańcami, dziką przyrodą, środowiskiem naturalnym, interesami obronności i inną infrastrukturą krytyczną. Przed wydaniem zezwolenia przeprowadza się demokratyczny proces, w ramach którego różne zainteresowane strony mają możliwość przedstawienia swoich uwag i przeprowadza się szereg badań. Podczas eksploatacji instalacje muszą spełniać szereg warunków, w tym w odniesieniu do energii wiatrowej, hałasu i warunków dotyczących zacieniania. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie energii odnawialnej, Eolus posiada rozległą wiedzę na temat tego, gdzie i jak można budować instalacje energii odnawialnej i farmy wiatrowe magazynujące energię w celu optymalnej produkcji lub magazynowania energii elektrycznej, biorąc pod uwagę inne interesy społeczne. Nieodłącznym elementem naszego wieloletniego doświadczenia jest umiejętność tworzenia wartości, która obejmuje zdolność do uwzględniania ludzi, przyrody, środowiska i społeczeństwa w całym łańcuchu wartości.  

Dokładność i przejrzystość

Eolus dąży do tego, aby być szanowaną firmą, która tworzy wartość dla odpowiednich interesariuszy i jest atrakcyjnym partnerem w przechodzeniu do zrównoważonego społeczeństwa. Pracownicy spółki powinni działać prawidłowo, obiektywnie i uczciwie. Te same wymagania dotyczą również konsultantów, dostawców i innych partnerów. Wszystkie stosunki handlowe powinny charakteryzować się bezstronnością. Eolus dąży do wysokiego stopnia przejrzystości wobec akcjonariuszy i społeczeństwa w ogóle.